تعلیق؛ ابزاری برای آسیب پذیری بیشتر

08:25 ۹۱ روز و ۱۷ ساعت پیش قدس 200 0
تعلیق؛ ابزاری برای آسیب پذیری بیشتر

سال گذشته داستان FATF در ایران با بیانیه اسفندماه آن به پایان رسید و این نهاد بین الدولی مهلت ایران برای اجرای تعهدات خود و همچنین تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را مجدد تمدید کرد.

قدس

رحمان حبیبی/ سال گذشته داستان FATF در ایران با بیانیه اسفندماه آن به پایان رسید و این نهاد بین الدولی مهلت ایران برای اجرای تعهدات خود و همچنین تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را مجدد تمدید کرد .
 همین مهلت سبب شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام با دقت بیشتری بررسی دو لایحه باقیمانده از لوایح چهارگانه   FATF را در دستورکار خود قرار بدهد، بررسی که تاکنون ادامه داشته است و با اقدام خلاف عرف بین‌الملل آمریکا مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نیروی نظامی رسمی یک کشور در فهرست گروههای تروریستی، وارد مرحله جدیدی شد.
 با این حال نگاهی به بیانیه پایان سال 97 FATF نشان می‌دهد که چگونه آمریکا پشت پرده پروژه القای مهم بودن تهدیدها و اقدامات FATF است . FATF
 در بیانیه اخیر خود ضمن آنکه مدعی شــد ایران مجدد از لیســت ســیاه این نهاد تعلیق شــده اســت، اما اصلاحات انجام شده از سوی ایران را کافی نمیداند.
 بدین منظــور FATF با لحن تهدیدآمیــزی از ایران میخواهد که اگر تا ژوئن ســال 2019 قوانیــن باقیمانده را مطابق با اســتانداردهای FATF تصویب نکند، نظارت بر شــعب و مؤسسات مالی این کشور را شدت میبخشد.
 در این بیانیه همــواره از اعضــای خود میخواهد تــا در روابط تجاری و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی ایران، توصیه شماره ۱۹ را مورد توجه قرار دهند .
در این بیانیه، بدســت آوردن اطلاعات درباره دلایل معاملات مدنظر و همچنیــن انجام نظارت بر افزایش معاملات تجاری، با افزایش تعداد و زمان کنترل اعمال شــده و انتخاب الگوهای معاملاتی که نیاز به بررسی بیشتر دارند، مورد تأکید قرارگرفته اســت.
در این بیانیه علاوه بر اقدام شناخت مشتری به صورت تقویت شده که از سال ۱۳۹۵ تاکنون پیگیری می شود، اقدام H  ذیل توصیه شماره ۱۹ نیز به آن اضافه شده است .
 استقلال نداشتن FATF  موافقان تصویــب لوایح مرتبط با FATF ، نگاه خوشــبینانه به این نهاد دارنــد و معتقدند که اگر ایران درخواســتهای FATF  را انجام دهــد، میتواند مبادلات بانکی را تســهیل کند. اما شــواهد نشــان میدهد که این نهاد مستقل نیست و تحت تأثیر سیاســت قدرتهای بزرگ ازجمله آمریکا قرار دارد.
 ازآنجایی که دشــمنیهای آمریکا علیه ایران محرز است و از هر روشــی ســعی دارد ایران را تحت تأثیر سیاست‌های خود قرار دهد، بعید نیســت که آمریکا از FATF در راستای پیشبرد اهداف خودش اســتفاده کند.
 چه بسا مواضع مقامات آمریکایی به خوبی چنین سوءاســتفاده هایی را نشان میدهد. برای نمونه زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرایم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا،  
FATF را شــرط ضروری برای سختتر کردن شــرایط ایران و در تنگنا قرار دادن این کشــور میداند و از FATF میخواهد تا در مورد نظام مالی ضد پولشــویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند.
 این اظهارات به خوبی نشان میدهد که آمریکا برای دقیقتر شدن تحریم ها نیاز بسیار زیادی به اجرای اســتانداردهای FATF در ایران دارد و وزارت خزانه‌داری آمریکا از FATF به عنوان یک بازوی قدرتمند در این راستا استفاده میکند .
  یک نمونه از رفتار دوگانه  FATF ؛ فرق استونی و ایران چیست؟ علاوه بــر مواضع مقامات غربی، باید بــه برخورد دوگانه این نهاد که نتیجه سیاســت های آمریکا در این نهاد اســت، نیز توجه شــود. برای نمونه این نهاد در بحث مبارزه با پولشویی رفتار یکســانی از خود بروز نمیدهد.
 ایــران باوجود آنکه در بحث مبارزه با پولشــویی قوانینــی را در داخل تصویب کرده و در مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز به تأیید رسیده، اما FATF  در بیانیــه اخیر خود این قوانین را قبول نداشــته و خواســتار تطبیق این قوانین با اســتانداردهای خود است.
در مقابل، برای استونی که پایتخت پولشویی جهان است، چنین ســختگیری‌هایی وجود ندارد. بر اساس آمارهایی که از سوی بانک مرکزی استونی منتشر شده، در طول ۱۰ ســال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ ،بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار پولشــویی در بانکهای این کشــور صورت گرفته است.
بااین حال FATF این کشور را در لیست سیاه خود قرار نداد.
  استانداردهای رو به تکامل FATF  یکی از مسائلی که باید در مورد FATF توجه داشت، بحث استانداردهای این نهاد است. این استانداردها از زمان پیدایش
FATF تاکنون به خاطر نفوذ قدرتها در آن، رو به تکامل بوده اســت. چنانکه
FATF در سال ۱۹۸۹ با هدف مبارزه با پولشویی AML  آغاز به کار کرد .
 در ســال ۲۰۰۱ نیز به دلیل حمله بــه برجهای دوقلوی آمریکا و تصویب «لایحه میهن دوســتی آمریکا» که برای مقابله با حمالت تروریســتی شکلگ رفته بود، بحث مبارزه با تأمین مالی تروریسم   CFT نیز به رسالتهای این نهاد افزوده شد.
همچنین در سال ۲۰۰۸ نیز فرایند تکامل این نهاد ادامه پیدا کرد و مباحث مربوط به مقابله با تأمین مالی اشاعه ای CFP یا سلاح های کشتارجمعی یا WMD نیز به آن اضافه شد.
روند رو به تکامل استانداردها و یا به تعبیری بهتر رسالت‌های این نهاد همچنان ادامه خواهد داشت و موضوعات مربوط به تفسیر وسیعتر از تروریسم و مسائل منطقهای را در بر خواهد گرفت.
پیشبینی افزایش رســالتهای FATF را میتوان در مواضع برخی از مقامات این نهاد جست وجو کرد. مارشال بیلینگزلی، رئیس آمریکایی گروه ویــژه اقدام مالی
FATF ، ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان میداند و معتقد است که ایران ضمن تأمین مالــی گروههایی مانند حــزب الله، حماس و دولــت ســوریه، برنامه موشــکی خود و بی ثبات سازی منطقه را هم پیش میبرد.
 با توجه به چنین موضع‌گیری‌های خصمانهای که نسبت به ایران وجود دارد، اخیراً آمریکا نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست به اصطلاح تروریستی خود قرار داد .
 بدین ترتیب، اگر ایــران لوایح پالرمو و CFT  را در مجمع تشــخیص مصلحت نظــام به تصویب برســاند، بنا بر باز بودن دامنه رسالتهای FATF امکان اینکه بهانه‌های جدیدتری مطرح شود، زیاد خواهد بود.
در این صورت اگر ایران لوایح مزبور را تا مهلت مدنظر FATF به تصویب نرساند، مشکل خاصی متوجه ایران از سوی این نهاد نخواهد شــد. اگر در مبادلات بانکی و تجاری کشــور مشکل ایجاد شود، این مشکلات نه به خاطر عملیاتی شدن تهدیــد
FATF به نظارت فزاینده ذیــل اقدام H ،بلکه به خاطر تحریمهای ثانویه آمریکاســت.
 مقامات دولت آمریکا بــا تحریمهای ثانویــه و القای این تصور که انجام نشــدن درخواســتهای FATF موجب افزایش مشــکلات بانکی کشور شده است، ســعی خواهند داشت تهدید FATF را در نــگاه ایران مهم جلــوه دهند تا از ایــن طریق، با وادار کــردن ایران به انجــام درخواســتهای   FATF  و شــفافیت حاصل از آن، اثرگذاری تحریم‌های خود را بیشتر کنند .
تعلیق؛ ابزاری برای آسیبپذیری بیشتر تعلیق‌های سلسله وار ایران از لیست سیاه FATF هرچند که ایران در لیست سیاه قرار دارد همچنان ادامه خواهد داشت و آنها تا زمانی که ایران رسالتهای فعلی این نهاد و رسالت‌های بعــدی را که در آینده در دســتورکار خود قرار می‌دهند انجام ندهد، بــه این تعلیق‌ها و تهدیدات خودشــان ادامه می دهند .
 تهدید بیانیه اخیر نشان میدهد که تنها راه ممکن برای مقابله با چنین سیاســتی، عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT اســت .
چه بســا اگر این لوایح نیز تصویب شود، به خاطر شفافیت های ایجادشــده از یکســو، آمریکا میتواند تحریمهای خودش را شــدت بیشتری ببخشد و از سوی دیگر به خاطر نفوذی که در FATF  دارد، میتواند با تهدید ایران به فشار بیشتر (که حاصل تصویب لوایح پالرمو و CFT است) موضوعات دیگری از قبیل   CFP را از ایران درخواست کند .


گروه های زیر مجموعه بین‌الملل

بین‌الملل
بین‌الملل

آخرین اخبار

بلایی که قاتلان بر سر جسد پیرزن آوردند
ساعت 17:20 شنبه 22 تیر مرد میانسالی در تماس با مأموران کلانتری 117 جوادیه تهرانپارس از کشف جسدی داخل سطل زباله خبر داد.
واکنش دمشق به تجهیز ترکیه به سامانه موشکی «اس-400»
یک دیپلمات سوری اظهار داشت که کشورش بابت تجهیز ترکیه به سامانه دفاع موشکی «اس-400» نگرانی ندارد.
روسیه: اروپا پیروی کورکورانه از آمریکا را کنار بگذارد
وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای با انتقاد از «پیروی کورکورانه» کشور‌های اروپایی از آمریکا و سرزنش روسیه، از آن‌ها خواست به تلاش‌ها برای حفظ پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF) بین مسکو و واشنگتن توجه جدی داشته باشند.
سفر هیاتی از «حماس» به روسیه
سفیر فلسطین در روسیه دوشنبه شب به وقت تهران گفت که یک هیات به ریاست «موسی ابومرزوق» عضو دفتر سیاسی حماس برای دیدار و گفت‌وگو با «میخائیل بوگدانف» معاون وزارت خارجه روسیه وارد مسکو خواهد شد.
دیدار و گفت‌وگوی گریفیتس با معاون بن سلمان
«مارتین گریفیتس» فرستاده سازمان ملل به یمن روز دوشنبه در ریاض با معاون «محمد بن سلمان»، ولیعهد و وزیر دفاع سعودی دیدار و گفت‌وگو کرد.
بر سر مکانیزم جدید آتش‌بس در الحدیده توافق شد
هیأت صنعاء و هیأت دولت مستعفی یمن اواسط آذر ماه ۱۳۹۷، پس از دو سال توقف مذاکرات، سرانجام گفت‌و‌گوها با هدف رسیدن به صلح را در استکهلم سوئد آغاز کرده و به توافقاتی هم در زمینه‌های مختلف از جمله آتش‌بس در الحدیده رسیده بودند،‌ اما ائتلاف سعودی با نقض‌های مکرر آن، توافق را زیر پا گذاشتند.
دو انفجار در حسینیه‌ای در جنوب بغداد
شامگاه دوشنبه دو انفجار حسینیه‌ای در جنوب غربی بغداد را لرزاند و طی آن دست کم 3 نفر کشته شدند.
سرمایه‌گذاری آلمانی‌ها در روسیه
سرمایه‌گذاری شرکت‌های آلمانی در روسیه 33 درصد افزایش یافته و در سه ماهه نخست سال جاری به 1.7 میلیارد یورو رسیده است.
پالایش نفت در چین رکورد زد
به دنبال آغاز به کار دو پالایشگاه جدید و بزرگ چین، پالایش نفت خام این کشور در ماه ژوئن رکورد زد و 7.7 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت.
از ابتدای اربعین تجار و زائرین ایرانی بدون ویزا وارد عراق می‌شوند
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: با این کار پروسه زمان بر اخذ ویزا برای کلیه مسافرین ایرانی به عراق حذف می شود و تجار و زائرین و سایر مسافرین می توانند به راحتی و بدون ویزا وارد کشور عراق شوند.

پر بازدید ترین اخبار امروز

بلایی که قاتلان بر سر جسد پیرزن آوردند
ساعت 17:20 شنبه 22 تیر مرد میانسالی در تماس با مأموران کلانتری 117 جوادیه تهرانپارس از کشف جسدی داخل سطل زباله خبر داد.
حمله رویانیان به مدیران پرسپولیس
مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس گفت: مدیران پرسپولیس تشویش اذهان عمومی می‌کنند.
موگرینی: منتقدان برجام خواستار پایبندی ایران هستند
«فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری روز دوشنبه مدعی شد اولین تراکنش‌ها در چارچوب ساز وکار موسوم به «اینستکس» در حال انجام هستند.
جلالی‌زاده: حمایت از روحانی بزرگ‌ترین اشتباه اصلاح‌طلبان بود
عضو حزب منحله مشارکت می‌گوید حمایت از روحانی بعد از احمدی‌نژاد، بزرگ‌ترین اشتباه اصلاح‌طلبان بود.
تلاش اصلاح‌طلبان برای پایمال کردن خون «میترا استاد»- خاتمی چگونه ۸ میلیارد تومان برای نجات نجفی می‌دهد؟
با روی کار آمدن دولت مورد حمایت اصلاحات، سفره مردم کوچک شد و مردم دست به گریبان مشکلات سخت اقتصادی هستند، اما لیدر اصلاح‌طلبان در فکر تهیه ۸ میلیارد تومان برای نجات یک قاتل است؛ یک قاتل هم‌قبیله‎ای.
واکنش دمشق به تجهیز ترکیه به سامانه موشکی «اس-400»
روسیه: اروپا پیروی کورکورانه از آمریکا را کنار بگذارد
سفر هیاتی از «حماس» به روسیه
دیدار و گفت‌وگوی گریفیتس با معاون بن سلمان
بر سر مکانیزم جدید آتش‌بس در الحدیده توافق شد
دو انفجار در حسینیه‌ای در جنوب بغداد
سخنگوی نیروهای مسلح یمن: عملیات ما علیه رژیم سعودی ادامه می‌یابد
تاکید رئیس پارلمان عراق بر تشکیل دولت فلسطین به پایتختی قدس
ماکرون: برای کاهش تنش‌ها با ترامپ، پوتین و روحانی گفتگو می‌کنم
چندین شهید و زخمی در حمله انتحاری به یک حسینیه در بغداد